Protestul Federaţiei Coaliţia Natura 2000

natura 2000

Federaţia Coaliţia Natura 2000 România protestează cu indignare împotriva câtorva modificări propuse prin proiectul de ordonanţă pentru modificarea OUG nr. 57/2007 supus consultării publice, mai ales împotriva modificărilor ce vizează transformarea avizului obligatoriu al administratorilor/ custozilor în unul consultativ şi desfiinţarea ariilor protejate, în urma pierderii parţiale a obiectivelor de conservare.

Menţionăm totodată că organizaţiile membre a federaţiei sunt administratori/custozi de arii naturale protejate, niciuna dintre acestea nefiind consultate în vederea elaborării proiectului de act normativ. Astfel atragem atenţia asupra informaţiilor eronate prezentate în acest sens în secţiunea a VI-a, din  Nota de fundamentare. Trebuie precizat totodată, că prezenta adresă reprezintă un punct de vedere avizat, bazat pe experienţă în managementul ariilor naturale protejate.

Prin acest proiect de ordonanţă, instituţia dumneavoastră crează vădit pârghii legislative pentru aprobarea în masă a planurilor/proiectelor/activităţilor din ariile naturale protejate, indiferent de impactul pe care acestea îl pot genera, anihilând în totalitate puterea de decizie a administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, în ceea ce priveşte dezvoltarea economică în arii protejate. De asemenea, se crează un cadru legislativ periculos care va permite desfiinţarea abuzivă a ariilor naturale protejate.

În cele ce urmează, schematizăm considerentele prin care justificăm protestul împotriva celor mai importante modificări propuse prin proiectul de ordonanţă:

1. Modificările propuse pentru articolele 28 şi 281 din OUG nr. 57/2007:

  • Transformarea avizului obligatoriu al administratorilor/custozilor ariilor protejate, în unul consultativ, reprezintă o subminare a capacităţii acestora de a-şi îndeplini obligaţiile de asigurare a statutului favorabil de conservare al ariilor protejate. Astfel, autorităţile de reglementare, care sunt conduse de factori politici, vor putea lua decizii lipsite de fundamentare ştiinţifică.
  • Prin prevederile de modificare a art. 28 şi 281, decizia APM/ANPM/ARBDD/MMSC asupra dezvoltării economice (haotice) în ariile naturale protejate, va deveni exclusiv POLITICĂ, iar administratorii şi custozii ariilor naturale protejate vor fi unicii răspunzători pentru menţinerea statutului favorabil de conservare a ariilor protejate, dar fără nici un instrument de intervenţie.
  • Eliminarea prevederilor referitoare la obligativitatea consultării administratorilor/custozilor ariilor protejate, de către autorităţile de mediu competente în vederea încadrării proiectelor/planurilor/activităţilor care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate, duce la o situaţie confuză, lipsită de transparenţă, care completează tabloul de prevederi legislative care favorizează vădit beneficiarii proiectelor/planurilor/activităţilor din ariile protejate.

Aşa cum cunoaşteţi, personalul autorităţilor de mediu competente nu are atribuţii de cercetare în arii naturale protejate şi competenţe ştiinţifice pentru a stabili cu exactitate nivelul de impact al planurilor/proiectelor/activităţilor asupra speciilor şi habitatelor, decizia acestora bazându-se în totalitate pe studii de impact asupra mediului/studii de evaluare adecvată de proastă calitate, incomplete, incorecte, cu concluzii părtinitoare pentru beneficiarul investiţiei şi fără date actuale din teren.

1. Modificările propuse pentru articolul 561 din OUG nr. 57/2007:

  • Modificările propuse pentru art. 561 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 57/2007 sunt abuzive faţă de integritatea ariilor naturale protejate şi faţă de administratori şi custozi.

Din aceste modificări propuse reiese atitudinea actuală a României ca stat membru al Uniunii Europene, de a acepta ca un fapt normal pierderea capitalului natural, prin facilitarea desfiinţării ariilor naturale protejate, în loc să acţioneze împotriva factorilor care duc la neîndeplinirea obiectivelor de conservare.

  • Aşa cum este reformulat alin. (1), se înţelege că dacă o parte din aria protejată şi-a pierdut valoarea şi capacitatea conservativă, de exemplu din cauza unor activităţi economice ilegale, atunci toată aria naturală protejată poate fi desfiinţată după bunul plac al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Această prevedere este abuzivă şi favorizează derularea în continuare a unor activităţi economice mai mult sau mai puţin legale (de exemplu, carierele din parcurile naţionale/naturale care funcţionează fără acte de reglementare sau cu acte de reglementare expirate), cu impact negativ semnificativ asupra mediului.

  • Nu este acceptabilă varianta pierderii/înrăutăţirii stării de conservare pentru habitate şi specii în conextul art. 561 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 57/2007, fără a se interveni pentru refacerea prejudiciului creat.
  • Menţionăm că statutul de arie protejată este superior în raport cu orice alte obiective (cu excepţia celor ce ţin de securitatea naţională, securitatea oamenilor şi prevenirea catastrofelor naturale), iar dispoziţia privind desfiinţare a ariilor protejate din cauza impactului antropic este contrar acestei prevederi.
  • Reamintim că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) este responsabil în totalitate de buna administrare a sistemului naţional al ariilor protejate (art. 17 alin. (1) lit.a) din OUG 57/2007), prevăzând în mod repetat ca ariile protejate să fie atribuie în administrare, deoarece MMSC nu are capacitate tehnică, ştiinţifică, de personal şi financiară pentru a îndeplini acest deziderat.

Amintim că Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (înfiinţată în octombrie 2008), care urma să asigure administrarea unitară şi eficientă a ariilor naturale protejate la nivel naţional şi a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural, a fost împiedicată să funcţioneze, fiind desfiinţată abuziv sub pretextul crizei economice în noiembrie 2009.

  • Mai mult decât atât, prevederea de desfiinţare a unei arii protejate care şi-a pierdut în parte valoarea şi capacitatea conservativă este ilegală în raport cu atribuţiile şi obligaţiile MMSC, conform HG 48/2013 cu modificările şi completările ulterioare:

–         Art. 1 alin (3): MMSC protejează natura prin conservarea biodiversităţii, utilizarea durabilă a componentelor sale şi managementul sistemului de arii naturale protejate.

–         Art. 5, IV, pct. 46 şi 47: MMSC, în exercitarea funcţiei de autoritate de stat în domeniile sale de activitate, îndeplineşte atribuţia de bună administrare a sistemului de arii naturale protejate şi asigură administrarea ariilor naturale protejate din sistemul naţional şi controlul activităţilor desfăşurate în interiorul acestora.

Buna Administrare a Ariilor Protejate nu se Realizează prin Desfiinţarea Lor!

  • Prin introducerea prevederii legislative ca administratorii/custozii să propună desfiinţarea unei arii protejate este contrar obligaţiilor impuse de minister tuturor administratorilor şi custozilor de arii protejate, şi anume: administrarea ariei protejate conform obiectivelor de conservare pentru care a fost declarată aria protejată – niciun obiectiv de conservare al unei arii protejate nu presupune desfiinţarea acesteia!!!!

Având în vedere toate cele menţionate, solicităm anularea procedurii de aprobare a proiectului de ordonanţă pentru modificarea OUG nr. 57/2007.

Din partea Consiliului Director,
Tiberiu Chiricheş

Be the first to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*