REGULAMENTUL CAMPANIEI “Vesti Bune din Imobiliare – In noua casa ai loc si pentru pasiunile tale” DESFASURATA IN PERIOADA 08 iulie 2014 – 05 august 2014

Vesti Bune din Imobiliare

Afla regulamentul campaniei “Vesti Bune din Imobiliare – In noua casa ai loc si pentru pasiunile tale”.

 


 

  1. 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI

Campania “Vesti Bune din Imobiliare – In noua casa ai loc si pentru pasiunile tale” este organizata de:

1.1    BRD – Groupe Société Générale S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/608/1991, avand CUI/CIF RO 361579, inregistrata ca operator de date cu caracter personal nr. 1788, denumit in continuare Banca, in conformitate prevederile prezentate in prezentul Regulamentul oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulament Oficial” / ”Regulament”)

1.2    SC BURDA MEDIA BUCURESTI, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti Str. Buzesti nr. 85, sector 1, înregistratã la oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/2509/1999 având cod fiscal RO11570015, cont bancar nr. RO 30 INGB 0001 0001 5672 8913, ING BANK in calitate de co-organizator si denumit in continuare ,,Co-Organizator”.

  1. 2. PRODUSELE/ SEVICIILE PARTICIPANTE / PROMOVATE

2.1. Produsele/ serviciile BRD participante la prezenta Campanie sunt cardurile Gift Card.

2.2 Produsele / serviciile promovate in cadrul Campaniei sunt creditele imobiliare/ipotecare Habitat si Habitat ReStart, in Lei si Euro.

  1. 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania de promovare a produselor mentionate la pct. 2.2. se desfasoara in perioada 08 iulie 2014 – 05 august 2014.

  1. 4. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se desfasoara

5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. La aceasta Campanie pot participa toate persoanele fizice, rezidente in Romania, care in momentul
participarii la Concurs au implinit varsta de 18 ani.

5.2. Pentru a dobandi calitatea de Participant, persoanele mentionate la art. 5.1 trebuie:

  • Sa acceseze www.natgeo.ro in sectiunea dedicata Campaniei „Vesti bune din imobiliare”, apoi sa descrie modul in care ar dori sa isi amenajeze o casa istorica.  Raspunsurile vor fi evaluate inainte de publicare pe site, iar proiectul castigator va fi ales de catre doi reprezentanti ai co-organizatorului, anume un membru al departamentului online si un membru al redactiei revistei. In cadrul acestei sectiuni sunt promovate creditele imobiliare/ipotecare Habitat si Habitat ReStart, in Lei si Euro, in baza unui parteneriat incheiat cu Co-Organizatorul.

5.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile din prezentul Regulament Oficial, pentru a participa la Concursuri.

5.4. Nu pot participa la Campanie angajaţii Bancii, ai co-Organizatorului si ai societatilor din grupul Bancii, precum si afinii si rudele pana la gradul III inclusiv ale persoanelor mentionate anterior.

  1. 6. PREMIILE  CAMPANIEI

6.1. In cadrul acestei Campanii, Banca va acorda prin Concurs un premiu constand intr-un Gift Card in valoare comerciala totala de 400 de lei. Comision de emitere card va fi suportat de catre Banca.

6.2. Proiectul castigator va fi publicat in revista National Geographic, editia de septembrie.

  1. 7. PROCEDURA DE ORGANIZARE A CAMPANIEI SI DE DESEMNARE A CASTIGATORILOR

7.1. Pentru ca un Participant sa participe la Concurs trebuie sa indeplineasca conditiile cumulative de la pct 5.

7.2 la Concurs pot participa de asemenea si proiectele de decorare finalizate. Concurentii trebuie sa prezinte cea mai neconventionala idee. Cea mai originala va castiga. Castigatorul desemnat pe baza raspunsului dat trebuie sa se inregistreze prin comunicarea tuturor datelor obligatorii (nume, prenume, CNP, data nasterii, sex, adresa, localitate, numar de telefon mobil).

Criteriile in baza carora raspunsurile participantilor sunt evaluate si declarate castigatoare sunt criterii subiective, fiind apreciate raspunsurile inovatoare, creative si amuzante. Raspunsurile nu sunt si nu pot fi considerate recomandari din partea Organizatorului ori o confirmare a aplicarii lor in activitatea reala. Mecanismul promotiei se bazeaza pe caracterul de marketing al evaluarii raspunsurilor, acestea avand un caracter nerealist fiind urmarita dezbaterea de idei si cresterea notorietatii marcii „BRD Gruope Societe Generale, modul de promovare avand caracterul de „jocandi causa”.

7.2. Participantii pot castiga cate un singur premiu.

7.3. In cazul in care Organizatorii vor decide prelungirea duratei prezentei Campanii, acestia isi rezerva dreptul de a publica pe site-ul www.natgeo.ro actul aditional prin care se va decide prelungirea duratei Campaniei.

7.4. Pentru premiile ce urmeaza sa fie acordate conform prezentei Campanii nu se vor desemna castigatori de rezerva.

8. ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Participantii vor fi informati printr-un articol atat in editia tiparita a publicatiei co-organizatorului, cat si pe site-ul acestuia. In acelasi timp, co-organizatorul are obligatia de a-l contacta prin e-mail sau telefonic pe castigator in maximum 3 zile de la desemnarea castigatorilor si a inregistra si furnizaBancii lista cu castigatorul Concursului organizat, mentionand nume, prenume, CNP, CI/ BI, adresa si agentia BRD de unde castigatorul a ales sa isi ridice premiul.

Prin participarea la acest concurs, persoanele inscrise isi dau implicit acordul pentru publicarea proiectului atat in varianta online, cat si de print a publicatiei Casa si gradina.

8.2. Persoana desemnata castigatoare in conditiile prevazute anterior se va prezenta la agentia BRD unde au ales sa isi ridice premiul sa semneze declaratia de acceptare a premiului fie personal, fie prin intermediul reprezentantului persoana fizica desemnata conform prevederilor art. 8.5. in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii Campaniei.

Castigatorul isi va ridica apoi premiul de la agentia BRD aleasa pana la data de 30 septembrie 2014, pe baza actului de identitate. Acceptarea premiului se realizeaza de catre Castigator prin semnarea unei Declaratii de acceptare a premiului in forma prezentata de Banca, la sediul unitatii BRD la care castigatorul a ales sa isi ridice premiul. Cu titlu exceptional, Declaratia poate fi semnata si transmisa Bancii pe fax sau mail, la adresele indicate de Banca. Pe mail se transmite o copie scanata semnata de catre Castigator.

8.3.In conditiile in care persoana care castiga refuza premiul, nu doreste sau se afla in imposibilitatea de a da declaratia de neacceptare a premiului in termen de maxim 7 zile lucratoare de la contactare, in forma si in conditiile solicitate de Banca, aceasta nu va putea sa atraga in niciun fel raspunderea Organizatorul in legatura cu prezenta Campanie.

8.4. Dupa inmanarea premiilor, orice obligatie a Organizatorilor fata de castigatorul acestei categorii de premii inceteaza.

8.5. Castigatorul Campaniei care nu se prezinta personal pentru ridicarea premiului va desemna un reprezentant persoana fizica care sa fie mandatata, prin procura speciala, sa ridice premiul in numele Castigatorului.

Reprezentantul persoana fizica:

– Trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani;

– Va fi desemnat de catre Castigator prin procura speciala autentificata (in care se va mentiona expres dreptul respectivei persoane fizice de a ridica premiul castigat si dreptul acesteia de a semna, in numele si pentru Castigator, Declaratia de acceptare a premiului).

8.6. Pentru ridicarea premiului, Castigatorul/ reprezentantul desemnat de Castigator:

i)va prezenta buletinul/cartea de identitate si, daca este cazul, documentul care atesta statutul de imputernicit al Castigatorului;

ii)va exprima acordul in scris privind acceptarea premiului, prin semnarea unui proces verbal de acceptare a premiului;

iii) in plus, reprezentantul desemnat de Castigator va prezenta procura speciala autentificata din care sa reiasa ca are dreptul de a ridica premiul castigat si de a semna, in numele si pentru Castigator, Declaratia de acceptare a premiului.

8.7. Neprezentarea Castigatorului/reprezentantului desemnat de Castigator la sediul Bancii cu buletinul/cartea de identitate si in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii Campaniei, pentru semnarea declaratiei de acceptare, are drept consecinta stingerea oricaror obligatii in sarcina Organizatorilor de a preda premiul catre persoana respectiva. In acest caz Castigatorul va fi invalidat.

8.8. In caz de invalidare a Castigatorului in conditiile art. 8.7, premiul va fi anulat

8.9. Organizatorii se obliga sa faca publice numele castigatorului, localitatea de resedinta precum si castigul acestuia, prin intermediul site-ului www.natgeo.ro.

8.10. In circumstante care nu depind de Organizatori, acestia nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenelor mai sus mentionate.

  1. 9. ALTERNATIVE ALE  PREMIILOR

9.1. Castigatorul nu are posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici de a cere modificarea parametrilor premiilor.

9.2.         Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

9.3.         In cazul in care Organizatorii schimba premiul sau valoarea acestuia, se obliga sa faca cunoscut acest fapt, prin intocmirea unui Act aditional.

10. TAXE SI IMPOZITE

BRD – Groupe Societe Generale nu este raspunzatoare pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale din premii, impozit pe care BRD – Groupe Societe Generale este obligata sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal actualizata cu modificarile ulterioare.

  1. 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1.        Organizatorul este operator de date cu caracter personal, notificat catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prelucrarile de date cu caracter personal si inregistrat cu numarul 1788 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

11.2.         Organizatorii garanteaza respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor la Campanie.

11.3  Persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate in cadrul acestei Campanii, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la informare (art.12 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;

b) dreptul de acces la date (art.13 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

iii) notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. i) si lit. ii), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

d) dreptul de opozitie (art. 15 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit şi fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine:

i) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte;

ii) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit i).

f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere Autoritatii de Supraveghere.

11.4.  La cererea oricarui Participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii la campanie vor trimite  BRD-Groupe Societe Generale SA pe adresa Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, in atentia Anca Tanasescu si Simona Belu o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

  1. 12. LITIGII  SI  LEGEA APLICABILA

12.1     Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorii Campaniei si un Participant la Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de instanta competenta.

12.2     Legea aplicabila este legea romana.

13. DISPOZITII FINALE

13.1.Regulamentul Oficial de desfăşurare al Campaniei este disponibil, pe întreaga perioadă a campaniei, în mod gratuit oricărui solicitant. Regulamentul se gaseste pe site-ul www.brd.ro sau  poate fi solicitat în orice unitate BRD – Groupe Société Générale SA in care se organizeaza Campania.

13.2. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori ai premiilor prezentei promotii, numele si valoarea premiului castigat sa fie facute publice, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia.

13.3. Prin semnarea/Declaratiilor de acceptare a premiului, castigatorii isi dau acordul ca imaginea lor sa fie utilizata de catre Organizator in materiale publicitare si pe pagina de Internet a BRD – Goupe Societe Generale in legatura cu prezenta Campanie, fara alte plati din partea Organizatorului.

13.4.Campania poate inceta sau sa fie suspendata in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in conditiile legii.

In contextul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil si inevitabil de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: calamitati naturale, razboaie, incendii, inundatii, greve, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc. De asemenea, prin caz fortuit se intelege un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

13.5. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: BRD – Groupe Societe Generale SA, cu sediul in Bdul Ion Mihalache 1-7, sector 1, Bucuresti Romania, in atentia doamnei Irina Alexandrescu, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta data Banca nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

13.6. Organizatorii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

13.7. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

13.8. Prin participarea la Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite de Regulamentul Oficial al Campaniei. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. În cazul în care Organizatorii campaniei constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate in prezentul Regulament oficial, acestia îşi rezervă dreptul de a suspenda/retrage oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului respectiv, fără sa datoreze vreo despăgubire pentru aceasta.

13.9. Organizatorii Campaniei isi rezerva dreptul de a imbunatati sau modifica prezentul regulament prin intocmirea unui Act aditional, urmand ca modificarile sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil pe site-ul www.brd.ro.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*