REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII Polaroid

Organizat de Burda Media Bucuresti in perioada: 27  mai 2014 – 15  august 2014

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii Polaroid (denumita in continuare „Campania”) este BURDA MEDIA BUCURESTI SRL, inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti sector1, str. Buzesti nr. 85, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2509/1999, avand CUI 11570015, cont bancar: RO30 INGB 0001000156728913 deschis la ING Bank, legal reprezentata prin Sandrin Apostoloiu, in calitate de Administrator.

1.2. Campania se desfasoara pentru si in numele BURDA MEDIA BUCURESTI SRL, inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti sector1, str. Buzesti nr. 85, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2509/1999, avand CUI 11570015. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament1.4. Orice informatie poate fi ceruta prin apel telefonic la numarul 0372.106.020 (tarif normal).
Art. 2 – Durata Campaniei si locul de desfasurare

2.1. Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

2.2. Campania va incepe pe data de 27.05.2014.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati: • in format electronic, prin accesarea website-ului Romania: http://www.natgeo.ro/ sectiunea Concursuri.• in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul  Romania: http://www.natgeo.ro/

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani (18 ani impliniti).

4.2. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane: • anga¬jatii companiei BURDA MEDIA BUCURESTI • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei • Minori cu varsta sub 18 ani, la momentul inceperii CampanieiDe asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1. In cadrul Campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele categorii de premii: Premii: 15 premii x 1 ochelari de soare marca Polaroid.
5.2. Valoarea neta totala maxima a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Campaniei este de 6.750 LEI (inclusiv TVA). Valoarea finala va fi data de numarul total de premii saptamanale acordate si de tipul acestora. La aceasta se va adauga impozitul pe venit aferent premiilor mari.5.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.    

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei
6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:(1) Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art.

6.2.1 de mai jos;

6.2.    Modalitatile de inscriere in Campanie

6.2.1.Durata concursului: Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 27.05.2014 pana la 15.08. 2014.

6.2.2 Mecanism de participare: Participantii trebuie sa trimita chestionarul completat  impreuna cu datele de contact (Nume, Prenume, Varsta, Adresa, Numar telefon) pe adresa: str. Buzesti nr. 85, et. 6, sect. 1, Bucuresti, cu mentiunea pe plic “Pentru concurs Polaroid”.Participantii se mai pot inscrie la concurs completand chestionarul si pe site-ul www.natgeo.ro mentionand si datele de contact (nume, prenume, varsta, adresa, numar telefon).Vor fi premiate prin tragere la sorti, de catre redactia National Geographic Traveler, iar castigatorii vor fi anuntati pe site-ul www.natgeo.roData limita de revendicare a premiului este de 60 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe site.  Castigatorii pot suna pentru revendicarea premiilor la numarul de telefon 0372.106.020, numar cu tarif normal, de luni pana vineri între orele 9:00 si 17:00.Castigatorul va semna un proces verbal cu organizatorul concursului la primirea premiului.În cazul în care, 90 de zile lucratoare de la data publicarii, castigatorii publicati în revista nu semneaza procesul verbal cu organizatorul, acestia vor pierde premiul, premiile astfel neacordate nefacand obiectul unei noi trageri la sorti. Transferul de proprietate asupra premiilor are loc la data semnarii procesului verbal mentionat.6.2.1. Nu vor fi luate in considerare mesajele transmise in urmatoarele conditii: (1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei(2) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului. (3) Participantul isi asuma raspunderea cu privire la dezvaluirea catre public a respectivului material (de ex: publicarea retetei), precum si pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent materialului transmise. (4) Nu vor fi luate in  considerare si nici nu vor fi publicate materialele care nu respecta conditiile impuse de lege (sa nu fie materiale ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o incalcare flagranta a dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale).(5) Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii in Campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Campaniei. (6) De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Campaniei.(7) Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.(8) Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica / exclude din concurs materialele transmise de participanti care nu respecta conditiile mentionate anterior.

Art.7 – Anuntarea castigatorilor

7.1. Premiile descrise la Art 5.1. se vor acorda celor 15 chestionare completate. Pe intreaga durata a concursului va fi organizata 1 (una ) premiera, dupa cum urmeaza:Premii: 15 premii x 1 pereche ochelari de soare marca Polaroid.15 chestionare completate  vor fi desemnate castigatoare de catre redactia revistei National Geographic Traveler, respective, 15 castigatori x 1 premiu  cf. pct. 7.1. urmand a fi supusi procesului de validare a castigului.

7.2. Ulterior desemnarii castigatorilor concursului, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in concurs, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Art. 8 – Valoarea Premiilor/Taxe si Impozite

8.1. Valoarea totala este de 6.750 LEI.

8.2. Concursul se desfasoara în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizata. Impozitul pentru premiile în bani ce depasesc valoarea de 600 Lei net va fi suportat de catre Castigator, acesta fiind retinut castigatorului din suma castigata. Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii în bani si/sau în natura, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura în legatura cu aceste venituri sunt în sarcina exclusiva a castigatorilor.

8.3 Premiile se vor expedia in termen de 30 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.

8.4. Organizatorii se obliga sa nu acorde contravaloarea în alte obiecte a premiilor oferite la acest concurs, acordand exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar castigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

Art. 9 – Protectia datelor personale

9.1  Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

9.2  Inscrierea la Campanie si furnizarea datelor lor cu caracter personal reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania Procter & Gamble Distribution SRL, inregistrata ca Operator de date cu caracter personal nr. 3103 cu scopul de a participa la aceasta Campanie, de a le fi livrate premiile, si a posibilitatii de a le fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele organizate de P&G si partenerii sai. Datele personale ale participantilor pot fi transferate in strainatate, in SUA si in UE, in vederea stocarii lor pe server, si posibilitatii de a primi informatiile solicitate de participanti.  Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitului pentru marketing direct al Procter & Gamble Distribution SRL, in cazul in care participantii au optat sa primeasca informatii in viitor din partea P&G.

9.3 Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a solicita stergerea datelor.

9.4 La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Operatorului, BURDA MEDIA BUCURESTI, str. Buzesti nr. 85, et. 6, sect.1, Bucuresti, se obliga:• sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; • sa inceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

9.5  Participantii isi pot exercita aceste drepturi prin trimiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresa: BURDA MEDIA BUCURESTI, str. Buzesti nr. 85, et. 6, sect. 1,  Bucuresti.

9.6. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii premiului, prin transmiterea unor date incomplete sau necorespunzatoare din punctul de vedere al continutului.

9.7 Anuntarea castigurilor va fi un eveniment public, numele castigatorilor urmand sa fie facut public potrivit legislatiei in vigoare. Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare. Castigatorii isi pot da acordul scris ca datele lor sa fie folosite in materiale publicitare de catre Organizatori fara nici un fel de plata aferenta. Semnarea acestui acord este optionala, nesemnarea lui neinterferand cu acordarea premiului catre castigatori.

9.8 Prin inscrierea la Campanie, Participantii sunt de acord ca numele si orasul lor de resedinta sa fie facute publice, fara alte obligatii sau plati.

9.9 Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

Art. 10 – Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

10.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Art. 11 – Imposibilitatea ridicarii premiilor

11.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Campaniei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

11.2. In cazul acordarii premiului unui minor, parintele sau tutorele va trebui sa semneze un acord prin care premiul poate fi acordat minorului.

Art. 12 – LitigiiEventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului.Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 13 –  Alte Clauze

13.1 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

13.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

13.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

13.4 BURDA MEDIA BUCURESTI SRL, inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti sector 1, str. Buzesti nr. 85, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2509/1999, avand CUI 11570015, cont bancar: RO30 INGB 0001000156728913 deschis la ING Bank, legal reprezentata prin Sandrin Apostoloiu, in calitate de Administrator este responsabila in ceeea ce priveste urmatoarele:- anuntarea castigatorilor  – validarea castigatorilor  – expedierea la timp a premiilor campaniei  – predarea premiilor catre castigatori in conditii optime si nedeteriorate

Art. 14 – Exemplarele Regulamentului oficial

14.1 Regulamentul oficial a fost redactat in 3 (trei) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 2 (doua) exemplare originale.Nota de informare in scris Societatea BURDA MEDIA BUCURESTI SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Buzesti nr. 85, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, numele, prenumele, adresa, varsta, profesia, numarul de telefon, in scopul organizarii in revista National Geographic Traveler si pe site-ul www.natgeo.ro a concursului cu premii oferite de National Geographic Traveler. Datele vor fi dezvaluite catre SC BURDA MEDIA BUCURESTI SRL. Conform Legii nr. 677/2001, participantii la concurs beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC BURDA MEDIA BUCURESTI SRL, trimisa la adresa str. Buzesti nr. 85,et. 6, sect. 1, Bucuresti. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra vor fi utilizate, in vederea extragerii castigatorilor concursului.Aceste date pot fi utilizate pentru actiuni publicitare viitoare, fara alte obligatii sau plati.Toti participantii in promotie accepta sa se conformeze acestui regulament.Participantii la concurs declara ca sunt de acord ca datele lor sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a companiei SC BURDA MEDIA BUCURESTI SRL, in vederea participarii la concurs si sunt de acord sa primeasca materiale informative prin SMS, e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare de la SC BURDA MEDIA BUCURESTI SRL si de la partenerii sai selectati cu grija.SC BURDA MEDIA BUCURESTI SRL se obliga sa respecte drepturile participantilor conferite de Legea 677/2001, iar la cererea acestora trimisa la adresa str. Buzesti nr.85,et.6,sect.1, Bucuresti, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, sau sa inceteze prelucrarea datelor personale.
SC BURDA MEDIA BUCURESTI SRL

ADMINISTRATOR,APOSTOLOIU VICTOR STELIAN SANDRIN

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*